Severočeská PRAVDA

 List pokrokových občanů

Co nového v KSČM a nejen tam


Rubriky

Aktuální

Historie

Názory

Ohlasy

Vy se ptáte, my odpovídáme

Co nového v KSČM a nejen tam

Vyhrazeno mladým

Radíme a pomáháme si

Kam jsme se to dostali

Společenská kronika

Napište nám


Počítadlo

Počet přístupů

TOPlistMiroslav Starý: Bacil centralizačního kreténismu - aneb k čemu je sjezd?

Zdánlivě nepatřičná otázka. Vezmeme-li ale v úvahu předsjezdové masáže směřující k tomu, abychom se na sjezdu nehašteřili, nepřeli a nepůsobili jako názorově různorodá a nejednotná strana (jak bychom vypadali před veřejností nebo před sdělovacími prostředky?), není to až tak zcela nepatřičné. Ano, dovedu si představit sjezd, který by měl plynulý průběh v souladu s časovým harmonogramem, protože by byl dobře připraven. Dobře připraven znamená asi tolik, že by se všechna možná kontroverzní témata projednala, aktivně prodiskutovala až k jasným závěrům předem v orgánech, na poradách a aktivech s co největším počtem účastníků. Prostě pracovně. Tam by to mohlo názorově i hodně jiskřit. Sjezd by potom mohl být skutečně přehlídkou práce a stavu strany. Neznamená to, že bychom se jen chválili, ale i problémy by byly přednášeny ve většinové shodě, podobně tak i náměty a cesty k jejich odstraňování.

Jakási projednání zpráv, programových a orientačních dokumentů, nutná i zbytečná před sjezdem se konala. Nekonala se řádná kádrová příprava a to je malér. Předpokládám, že pracovně i jinak spřízněnou tzv. kádrovou komisi mohl sotva kdo brát vážně. Jak známo, kádry rozhodují. Pro členstvo je velmi důležité zda bude mít v čele strany problematické osobnosti, které bude občas navrhovat k odvolání nebo kvůli nim budou někteří ze strany vystupovat (je to chyba – pozn.aut) nebo zda bude mít strana vůdce, jak se sluší a patří. Neboli je to velmi důležitá otázka, m. j., velmi zajímající sdělovací prostředky. Nepřipravit kádrové řešení další činnosti strany a zejména kvalitní model jejího řízení je neodpustitelným a trestuhodným přečinem. Bohužel, je to tak. Námitky, že sjezd volí jen předsedu a předsedy ÚRK a ÚRoK, nemohou být myšleny vážně, byť se opírají o stanovy. Ustavující zasedání ÚV KSČM v době sjezdu volí „zbytek“ vedení. Jednotliví voliči - členové ÚV tu nejsou sami za sebe, ale za okresní organizaci. Za další je třeba, aby předsedové a „zbytek“ vedení byli produktivním týmem. Ne aby si každý hrával na „svém vlastním písečku“ a levá nevěděla, co dělá pravá nebo-li co se děje ne jiném „písečku“ o jedny dveře vedle a naopak. Proto je potřeba brát kádrovou přípravu vcelku a nedrobit ji na jednotlivé funkce a osoby nebo „figuríny“.

Přestože i na posledním zasedání ÚV se objevovaly různé názory na různé šíře a podoby vedení KSČM, nikdo se neodhodlal vystoupit do „jámy lvové“ a dovést diskusi do konkrétna a základních rozhodnutí typu: Bude vedení KSČM zaopatřovacím ústavem pro funkcionáře, kteří se neosvědčili na některých místech, a proto jim navrhneme jiné umístění, případně vytvoříme jiná místa, rozšíříme počet místopředsedů, atd. Nebo: Bude vedení co nejefektivnějším a co nejvýkonnějším týmem s přesně vymezenými jasnými, jednoduchými organizačními a kompetenčními vazbami? Další jednání ÚV KSČM, které mohlo tento problém dotáhnout, se nekoná. A co teď?

Budeme teprve na sjezdu řešit, zda má mít strana 2 místopředsedy nebo 6? Asi ano, protože před sjezdem se to kromě „kuloárových“ řečí, které každý bere jinak vážně, nikam jinam nedostalo. Jak vůbec může někdo řešit konkrétní kandidáty, když se ještě neví na co? Nebo jsou všichni tak schopní, že mohou kandidovat na cokoli? Ochotní, to jistě, o schopnostech je ale někdy lépe mlčet. Pak jde o to, čemu dáme v duchu předstírané jednoty zastírající skutečný, pro neslepce zcela viditelný i zřejmý úpadek (tragédií je, že v době, kdy by se veřejnost mohla přiklánět k řešením komunistů – ovšem nikoli automaticky) přednost. A podle toho to potom také vypadá! Jak stranu vést i řídit?

Základním problémem, a po zkušenostech bychom to mohli vědět, je potřeba oddělit volené a samosprávné orgány a funkcionáře od výkonného aparátu. Nejlépe na všech úrovních. Až toho dosáhneme, budeme moci říkat, že jsme demokratická a samosprávná a budeme tomu moci i věřit. Zastupitelská samospráva je nám zcela jasným případem: zastupitelstvo, rada, starosta, místostarosta(ové) - volené orgány. Úřad a jeho vedoucí (tajemník nebo ředitel) – aparát, který plní úkoly samosprávy. Mají to jednoduché. Volený nemůže být současně aparátem. My bychom k tomu museli upravit stanovy. Jistě by to šlo a vnitrostranická komise by měla hned náplň práce, kterou už několik let viditelně postrádá.

Model vedení strany (není to jen můj názor a má členskou podporu). V čele KSČM předseda. Dva místopředsedové, z toho jeden statutární, který bude právně, tedy před zákonem spoluodpovědný. Když bude jeden z těch tří poslancem, úplně to stačí. Na druhé straně by nebylo vůbec na závadu, kdyby jeden z místopředsedů měl jiné občanské povolání funkci by vykonával jako neuvolněnou za funkční příplatek. K tomu bychom měli úřad ÚV KSČM s jedním šéfem (tajemníkem nebo ředitelem, nečlenem voleného orgánu). Úřad s jedním šéfem odpovědným volenému orgánu a jím odvolatelný, rozdělený dále na oddělení se svými odpovědnými vedoucími a výkonnými pracovníky. O pracovně právních vztazích a kompetencích netřeba hovořit, funkční model městského úřadu stačí.

Ideální by bylo oddělit volené a výkonné funkce i v okresech. Tam je to složitější, protože často všechno dělá jen jeden člověk, kterého možno nazvat výkonným předsedou. I tento problém by bylo možno řešit. Ideálně v souladu s centrálně řízeným odměňováním v celé KSČM. Pak by mohl stát v čele okresní organizace volený a neuvolněný předseda, vázaný ke KSČM jistým poplatkem za výkon funkce, splatným, pokud bude okres v pořádku. Jinak kráceným nebo zcela odejmutým. V roli aparátu by byl na okrese 1 výkonný pracovník (tajemník, manažer – jak je ctěná libost), který by zajistil účetnictví, hospodaření s nemovitostí, administrativní agendu, obsluhu techniky a informace, úkoly uložené voleným orgánem. Zaměstnanec – nečlen voleného orgánu. Odpovědný svému OV a jím odvolatelný. Výhoda je zřejmá. Názorně: Koná se okresní konference, dojde ke zvolení jiného předsedy. Dnes velký problém. Ne pro nezvoleného předsedu, Ale pro zvoleného. Spadne mu ihned na hlavu tolik věcí, že se z toho bude dlouho a obtížně vyhrabávat. S výkonným pracovníkem žádný problém. Nový předseda se bude věnovat řízení organizace a ukládat úkoly.

V případě potřeby výměny výkonného pracovníka standardní postup. Výpovědní lhůta, tedy čas na předání nebo ukončení pracovního poměru dohodou tak, aby bylo dost času na předání a „zaběhnutí“ nástupce. Námětů spousta. Jednodušší je ovšem možná vést neplodnou a zbytečnou diskusi o krajských výborech hrobařů.

Miroslav Starý, delegát VII. sjezdu

   Zpět    


Naše anketa

Archiv Severočeské PRAVDY

Ročník 2007
Ročník 2006


Kontakty:

Severočeká PRAVDA

měsíčník OV KSČM v České Lípě

Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021

E-mail: stary3@ralsko.net

Adresa redakce: Česká Lípa, Sokolská 295

Tel.: 487 520 836