Severočeská PRAVDA

 List pokrokových občanů

Co nového v KSČM a nejen tam


Rubriky

Aktuální

Historie

Názory

Ohlasy

Vy se ptáte, my odpovídáme

Co nového v KSČM a nejen tam

Vyhrazeno mladým

Radíme a pomáháme si

Kam jsme se to dostali

Společenská kronika

Napište nám


Počítadlo

Počet přístupů

TOPlistVystoupení delegátů VII. sjezdu za Českolipsko

Vystoupení delegáta sjezdu, Miroslava Starého, mandát 132, Česká Lípa:

„Soudružky a soudruzi,

zdravím zástupce pozůstalých členů Komunistické strany Čech a Moravy jménem okresní organizace a jejím jménem budu také hovořit. Uvádím to záměrně proto, aby s. Filip nebo někdo jiný neměl péči, že ze mne hovoří osobní zklamání a osobní názory. Když zklamání, tak tedy okresní.

Slýchali jsme od funkcionářů KSČM, že politika je služba lidem. Tím rozumíme službu lidem prospěšnou, pro uspokojení jejich tužeb a k naplnění života. Mezi službami je totiž i služba pohřební, která tento předpoklad nenaplňuje. Ptáme se vedoucích funkcionářů, kteří tuto myšlenku použili, a tedy ji znají, proč se jí vždy neřídí? Proč neslouží vždy občanům? Proč neslouží ani členům vlastní strany, pokud nemají na mysli službu zcela poslední?

Proč vedou stranu ke komunistickému zániku? Komunistickým zánikem myslíme, že se ztratí členská základna. Strana, dříve masová, protože jen taková může být komunistickou, se stane tuctovou stranou parlamentní, ve které konečně bude platit to, na čem se domluví několik vyvolených v čele a současně v Parlamentu a zdola už nebude nikoho, kdo by do toho mluvil. Potom bude i jedno, jak se taková strana bude jmenovat. Že k tomu směřujeme, máme za prokázané. V okrese Česká Lípa ubylo loni 80 členů, ale jen polovina z toho byla úmrtí. Od počátku roku se tento poměr ještě zhoršil a pokračování hodně závisí na tomto sjezdu. Víme, že úbytek členů současnému vedení nevadí, naopak. Proto svými postupy, jak se nám jeví, úbytek urychluje. Víme, že vedení, kterému předsedá nepředseda, který chce krýt své nepředsedování stále větším počtem místopředsedů, trend úbytku vyhovuje.

Tolik o straně. A společnost? Skupiny, jejichž zájmy, prý hájíme, s námi nemluví. Mladí do strany nevstupují a ti, kteří vstoupí, zase obvykle utečou a já se jim nedivím. Koresponduje to i s odchody dlouholetých členů.

O změně stylu a metod práce už léta jen bezobsažně žvaníme.

Naši nepřátelé by komunisty rádi poslali do skanzenu. Metody práce současného vedení, opírající se o pokračující i pár nově zacvičených nositelů metod dávno přežilých s manipulacemi, intrikami a pohrdáním členskou základnou nepochybně do komunistického skanzenu patří. Patří tam i vedení, které je užívá, pokud je nechce změnit ještě za horší.

Patří tam někteří soudruzi z vedení a kupodivu většinou ti mladší, kterým ambice, iluze vlastního prospěchu i poslanecké platy překrývají kdysi komunistické ideály. Jsme na sjezdu, nejspíše při jedné z posledních možností jak tento stav zásadně změnit. To neuděláme množstvím stanovisek, rezolucí a provolání, jimiž chceme tento sjezd zahltit, rozmělnit problémy a vyhnout se tomu hlavnímu:

Kteří lidé a jak dál, a zda vůbec komunisté v pravém slova smyslu, povedou tuto stranu a zda bude v dohlednu skutečně komunistickou.

(„Neplýtvejme příliš časem nad dokumenty, se kterými se v konečném efektu seznámí kolem tří promile občanů ČR, včetně členů KSČM.“ Tyto dva řádky diskutující nedopatřením přeskočil.)

O budoucí podobě a existenci komunistické strany rozhodnou kádry.

Považujeme za zásadní, aby všichni kandidáti na předsedu ústředního výboru zde mohli vystoupit a v dostatečném prostoru mohli zástupcům členstva, předložit svou jasnou představu dalšího směřování strany, jejího efektivního vedení, potřebných změn a metod k jejich dosažení.

Jen tak se můžeme rozhodnout a odpovědnost je to obrovská.

Nenechme zničit, co komunisty dělá komunisty!

Zavazují nás k tomu všechny generace našich předchůdců, i když někdy tápající, hledající a chybující, ale vždycky bojující!

Ať žije skutečně komunistická Komunistická strana Čech a Moravy – strana budoucnosti!“

„Faktická“ poznámka V. Filipa:

„Soudružky a soudruzi, já jen krátce. Je možné, že někdo obviňuje úbytek vlastních členů ve vlastní okresní organizaci, obviňuje z toho vedení celé strany. Já jsem přesvědčen a děkuji Miroslavu Starému za to, že aspoň uznal, že u nich lidé odhází, jinde takový úbytek není.“

Faktická posjezdová M. Starého:

V diskusním vystoupení je, že ubývají členové nejen úmrtím, ale i jinak. Není tam nikde, že úbytek je kvůli vedení celé strany. Kromě toho: když se hovoří o některých vedoucích funkcionářích, není to o vedení celé strany. Z vystoupení i některých dalších diskutujících na sjezdu zaznělo, že lidé ze strany odcházejí. Z těchto důvodů považuji nejen já poznámku V. Filipa za hloupou a nikoliv faktickou, protože se s fakty rozchází. To že mu někteří patolízalové a potlačovatelé kritiky zatleskali, na věci nic nemění.

Vystoupení delegáta sjezdu, Václava Svatka, Česká Lípa, číslo mandátu 134:

„Vážené soudružky, soudruzi, vážení hosté, dámy a pánové!

Dovolte, abych se s vámi podělil o několik málo postřehů týkajících se činnosti naší strany. Předesílám, že nebudu pět chválu na to, jak vše dobře děláme, jaké máme moudré vedení či uvědomělou členskou základnu, ale zaměřím se pouze na to, co vzbuzuje moje obavy o budoucnost naší strany.

Jsem přesvědčen, že to s naší stranou není zcela v pořádku, i když navenek bývá často prezentován pravý opak. Zdá se mi, jako by byla nemocná, vážně nemocná. A potvrdila-li by se moje diagnóza, kterou, je začínající dezintegrace, pak nás nic dobrého rozhodně nečeká. Zářným příkladem je osud takových stran, jako jsou KS Itálie, KS Francie aj., v neposlední řadě pak KS Slovenska, a to rozhodně dopustit nesmíme.

Aby k tomu však nedošlo, musíme mít „doma“ pořádek a „zameteno před vlastním prahem“. To však zpravidla bývá těžké, ba velmi těžké, zvláště pak, když jsou kritizovány zaběhnuté stereotypy. Kdysi jsme slýchávali, že „postaru se žít nedá“. Už tenkrát jsme to podceňovali a nechovali se podle toho. Nejinak je tomu i dnes. Zapomínáme, že se doba změnila, že už dávno nejsme vládnoucí stranou, a že žijeme v prvním desetiletí třetího milénia. Přešlapovat na místě proto nemůžeme, jinak se nám to krutě vymstí. Ty tam jsou už doby sáhodlouhých nic neříkajících projevů a proklamací, plných bezobsažných frází, rovněž tak jako účelových „jalových“ diskusí. Chceme-li být opravdu moderní levicovou stranou, jak také vždy a všude říkáme, pak naším krédem musí být stručnost, věcnost a srozumitelnost ve veškerém našem počínání, rétoriku z toho nevyjímaje. Zapomeňme už konečně na sáhodlouhé „předvádějící se“ litanie, které až na výjimky stejně nikdo nesleduje. Obdobně tak i na ten typ materiálů, u kterých člověk nikdy neví, komu jsou vlastně určeny – zdali vedoucím funkcionářům, vědecké konferenci či stranickému aktivu, ZO z toho nevyjímaje. Jejich tvůrci by si pak povinně měli opakovat slova Henryho Forda, který řekl: „Myšlení je nejtěžší práce jaká existuje, což je pravděpodobně také důvod, proč tak málo lidí myslí samostatně.“

Vážným problémem, před kterým dnes stojíme, je vysoký věk naší členské základny. Obrazně řečeno naše stranická natalita v žádném případě nenahrazuje stranickou mortalitu, ba právě naopak. Lapidárně řečeno: Chybí nám naši nástupci. Mladí lidé se k nám nehrnou a až na výjimky zájem o naši práci nemají. Pravdou také je, že nejsme pro ně nikterak přitažliví. Je tomu také tak proto, že jim nic nabídnout nemůžeme, snad s výjimkou potu a slz, jak blahé paměti říkával Churchill. A to se přece už „nenosí“. Nám pak nezbývá nic jiného, než pro získávání mladých lidí pouze usilovná, nenásilná, cílevědomá, mravenčí práce. Ta však předpokládá nejenom překročit stín vlastní pohodlnosti, ale i něco umět, znát a vžít se do mentality mladých lidí. Jen tak můžeme něco dokázat. Nepodaří-li se nám to, pak měl pravdu Miloš Zeman, že se skutečně staneme tou uschlou větví na stromu sociální demokracie.

Soudruzi, bylo by toho ještě mnoho, o čem bych zde rád hovořil, ale jsem limitován časem. Proto dovolte na závěr už jen pár slov k naší kádrové a personální práci. Jsem názoru, že ve vedoucích funkcích naší strany musí být nejen lidé fundovaní a oddaní věci socialismu, ale zároveň i fyzicky a psychicky zdatní, aby mohli s plným nasazením plnit náročné úkoly, před kterými stojíme. Ti, kteří se již na nové úkoly necítí, by sami měli ze svých funkcí odejít. Proto dnes vybírejme do nejvyšších funkcí opravdu velmi uvážlivě, bez emocí a nostalgie. Dejme svůj hlas podle svého nejlepšího vědomí a svědomí opravdu těm, o kterých jsme přesvědčeni, že na tato místa plným právem patří. Nezapomínejme při tom, že není dobré ani účelné, aby se např. jeden člověk stával jakýmsi věšákem funkcí, jak bývá u nás často zvykem. Jinak by se totiž nemohlo stát, že např. v našem kraji je jeden a tentýž člověk členem ÚV KSČM, jeho výkonného výboru, stranických komisí, předsedou krajské rady, předsedou OV KSČM, členem zastupitelstva města, výboru zastupitelstva kraje, tiskovým mluvčím a ještě stačí psát recepty na jídlo do novin. Nezbývá tak, než se před rozsahem jeho práce hluboce uklonit a držet mu palce, aby nám vydržel a nezkolaboval tak, jako tomu bylo nedávno na liberecké okresní konferenci. Položme si při tom otázku: Máme vůbec právo tolik přetěžovat jednoho soudruha? Což nejsme schopni při jeho činorodé práci pro stranu mu pomoci a od jeho funkcí mu trochu odlehčit? Anebo je to všechno jinak? Ale na to si už musí odpovědět každý sám.

Děkuji vám za pozornost!“

   Zpět    


Naše anketa

Archiv Severočeské PRAVDY

Ročník 2007
Ročník 2006


Kontakty:

Severočeká PRAVDA

měsíčník OV KSČM v České Lípě

Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021

E-mail: stary3@ralsko.net

Adresa redakce: Česká Lípa, Sokolská 295

Tel.: 487 520 836